Hart van Almelo - Wierden

28 juni 2019

Hart van Almelo - Wierden 28 juni 2019


Almelo komt met brede aanpak tegen eenzaamheid

ALMELO - Eenzaamheid is helaas een groeiend probleem in Nederland. De afgelopen jaren is de samenleving in rap tempo aan het veranderen; door vergrijzing, individualisering en andere factoren. In Almelo gaan diverse organisaties nog nauwer samenwerken om eenzaamheid aan te pakken.

De toename van eenzaamheid is door diverse factoren te verklaren. Zo zijn ouderen vatbaarder voor sociale en emotionele eenzaamheid. Nederland vergrijst, waardoor er meer ouderen zijn. Tegelijk wonen deze ouderen ook langer zelfstandig. Waar zij eerder nog naar een woonzorgcomplex gingen met andere ouderen en aanspraak van personeel, zien ze nu wellicht alleen een thuiszorger of helemaal niemand.

Breed probleem
Wel moeten we benadrukken dat eenzaamheid weliswaar ouderen vaker treft, maar dat ook zeker jongere inwoners grote eenzaamheid kunnen ervaren. Zo blijkt uit cijfers van het RIVM dat in de leeftijdsgroep 19 tot en met 34 jaar ruim 38,7 procent eenzaam is, waarvan 8,9 procent ernstig eenzaam. Bij de leeftijdsgroep 35-49 jaar loopt eenzaamheid al op tot 40,8 procent en bij 50-64-jarigen is dit 44,7 procent. Het hoogste percentage eenzaamheid zien we bij 85-plussers, namelijk 62,7 procent. Het feit dat ook veel werkenden die eigenlijk in de bloei van hun sociale leven zouden moeten staan toch eenzaam zijn is een punt van zorg. Eenzaamheid trekt namelijk ook een zware wissel op andere aspecten zoals de fysieke en mentale gezondheid.

Meer samenwerking
In Almelo gaan verschillende organisaties samenwerken om de eenzaamheid tegen te gaan en te verlichten. Met dit doel is ook de nieuwe coalitie Erbij Almelo opgericht. De gemeente stelt voor hen 50.000 euro beschikbaar om eenzaamheid aan te pakken. "Het is belangrijk dat mensen betrokken zijn bij elkaar. We willen initiatieven helpen en aan elkaar verbinden om daarmee het verschil te maken voor mensen die zich nu alleen voelen.", aldus wethouder Eugéne van Mierlo. In Almelo zijn al veel projecten actief die inwoners aanmoedigen om mee te doen. Maar dit zijn vaak druppels op een gloeiende plaat. Door op wijkniveau nog beter samen te werken moet een brede aanpak ontstaan van dit probleem.

Gemeente praat over uitvoeringskader participatiewet

ALMELO - Het was zweten geblazen dinsdag in het gemeentehuis; niet alleen vanwege de temperatuur maar ook vanwege de wat zwaardere onderwerpen bij het Politiek Beraad. Bij een extra vergadering werd gepraat over de uitvoeringskaders voor de Participatiewet tot en met 2022.

Werk, inkomen en zorg in de brede zin is een belangrijk thema voor de gemeente Almelo. De Participatiewet regelt een groot aantal taken op het gebied van werk en arbeidsdeelname die de gemeente erbij kreeg de afgelopen jaren, waar Almelo op een goede manier uitvoering aan moet geven. En: het liefst binnen haalbare financiële kaders. Het college van B&W besprak hiervoor het concept uitvoeringskader met de raad, die hierop dan weer feedback kon geven vooruitlopend op definitieve besluitvorming. Geïnteresseerden waren van harte welkom.

Actualiseren
De gemeente was genoodzaakt om de uitvoeringskaders te actualiseren. Het eerdere beleid stamde namelijk al uit 2015, toen de taken op het gebied van re-integratie en participatie van inwoners van het Rijk overgedragen werden naar de gemeente. Almelo heeft de afgelopen jaren uiteraard niet stil gezeten en ook de ontwikkelingen op landelijk niveau stonde niet stil. In het beleid is beschreven hoe de gemeente uitvoering geeft aan deze taken. Iedere inwoner die kán werken moet een goede kans op werk krijgen. En voor inwoners die moeite hebben met regulier werk moeten er ook voldoende mogelijkheden zijn om zinnig aan de slag te kunnen. Een baan betekent namelijk veel meer dan alleen een inkomen; het is ook een goede manier om in de brede zin deel te nemen aan de samenleving en in contact te blijven met anderen. Werk geeft structuur en helpt het zelfbeeld. Almelo ziet goede kansen om meer mensen aan het werk te helpen. Zo is Almelo dé maakstad van Twente; ruim 4.500 personen werken in de sector high-tech systemen en materialen. Er is ook groei in de industrie, zorg, handel en dienstverlenende sectoren zoals logistiek en ICT. Door vergrijzing en nieuwe banen is er dus zeker behoefte aan personeel. Aan de andere kant zijn er ook relatief veel inwoners zonder betaald werk. Het beter bij elkaar brengen van vraag en aanbod heeft een hoge prioriteit. En als het niet met betaald werk kan, dan kunnen zij via vrijwilligerswerk of op andere manieren een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Verder zijn er ook veranderingen in de arbeidsmarkt op zich. Zo zorgen technologische ontwikkelingen er voor dat jongeren opgeleid worden voor banen zie er nog niet zijn. Ook verdwijnen bepaalde beroepen juist weer en sommige sectoren krimpen. Het is dan ook belangrijk om ook in te zetten op omscholing om zo de vraag en aanbod beter aan te laten sluiten.

Jaargang: 6 • Nr 257• Wk 26

Opfriscursus voor seniore automobilisten in Almelo

ALMELO - Het verkeer is door de jaren heen steeds drukker geworden en ook de verkeersregels veranderen continu. Zeker voor automobilisten van 65 jaar ouder die al een tijdje hun rijbewijs op zak hebben is het verstandig om een opfriscursus te volgen.

Veilig Verkeer Nederland organiseert op vrijdag 19 juli en vrijdag 2 augustus twee bijeenkomsten om de kennis bij te spijkeren. Een voorlichter van VVN praat u bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. Bijvoorbeeld de 'turborotonde', gebruik van spitsstroken, nieuwe belijningen en meer. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen.


De bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 19 juli van 10.30 tot 12.30 uur. De tweede bijeenkomst op vrijdag 2 augustus van 10.30 tot 12.30 uur. Deze worden gehouden in de bibliotheek aan Het Baken 3 in Almelo. U wordt op beide dagen verwacht bij deelname. De bijeenkomsten zijn informatief en er is geen examen of dergelijke. Deelname is gratis. Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor een eventuele praktijkrit in de eigen auto onder begeleiding. Hiervoor vraagt men dan wel een bijdrage van 15 euro.


Aanmelden
Aanmelden voor de cursus kan tot een week voor aanvang. Dit kan dan via steunpuntoost@vvn.nl onder vermelding van 'opfriscursus almelo'. Vermeld dan de naam, adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer. Bel voor informatie met: 0575 - 51 01 44

Nieuwe wijkkamer De Driehoek

ALMELO - Er is een nieuwe wijkkamer gestart in wijkcentrum de Driehoek aan de Jan Tooropstaat in de wijk Ossenkoppelerhoek. De wijkkamer is een ontmoetingsplek voor bewoners uit de buurt. Het is een gezellige ruimte waar een kleine groep bewoners elkaar wekelijks ontmoet voor een praatje of om samen een activiteit te ondernemen.

Er wordt op de woensdagochtend om 10.00 uur gestart met koffiedrinken en aansluitend zijn er activiteiten zoals spelletjes, schilderen, knutselen of een uitje. Ook kunt u eigen ideeën inbrengen, de activiteiten sluiten aan op de interesses van de verschillende bezoekers. Daarna wordt er gekookt en van 13.00 tot 13.30 uur is er een gezamenlijke lunch. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Lijkt het u leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, uw hobby te delen met anderen en gezamenlijk iets te ondernemen? Kom dan eens naar de wijkkamer! Ook op andere dagdelen en in andere wijken in Almelo zijn wijkkamers.
Wilt u meer informatie of geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen, neem dan contact op met Rosetta Accardi, ouderenconsulent, telefoon 06-23929035. Mailen kan ook naar: r.accardi@avedan.nl
De koffie staat klaar!

Column

Spolken

As Tweantsen streektaalconsulent heb ik ooit (ca. 2003) oonderzeuk edoan of d'r verschil was tusken de gehemmelten van de Broabaantse en de Tweantse leu. Kö'j dat metten? In Broabaant eeuwenlaank ne zachte 'g' oetsprekken en in Tweante ne messchoarpe 'g' gebroeken, dan mut d'r dus an de achterkaante van 'n goagel toch ne mutatie zichboar wean? Um doar achter te kommen vreug ik an honderd koezendokters oet de beaide gewesten um ofgeetsels van keunstgebitten op te steuren. Een mooi gezichte, al dee goegelnde gebitten biej het Van Deinse Instituut in Eanske op ne lange teunbaanke. En zelfs nen volslagen onbenul kon zeen dat d'r méar slieterieje te zeen was biej de Tukkerse ofgeetsels. Je reainste orale evolutie in 't moondwoark.

Is dit woar of is dit flantuterieje? Sorry: dit is dus ne complete leugenbulerieje…

Mear wat zö'w non beleawen? Steet d'r in de kraante nen kop: "Eureka! Tongbeweging bepaalt taal". 'n Hoogleraar vuur de Nedersaksische taal, Prof. dr. Martijn Wieling, hef oonderzeuk edoan biej learlingen oet Gealderlaand en Groningen of d'r verschil zit tusken de beweagingen van de tongen van dee jongeleu. Dat dee-r-e nit met keunstgebitten – de tandartsen zöant oe zeen kommen - mear met sensoren op de tongen. En joawal: of ze plat spreuken of Hollaands, de tonge van de Grönningers wör duurgoans vearder achter in 'n moond tegen 't gehemmelte edrok dan biej de Gealdersen. Disse conclusies zollen van belang wean vuur het anlearen van vrömde talen.

En zo hebt de feiten non de fictie van destieds achterhaald. (zeukt mear via Google: Martijn Wieling en zo verdan)

Dat róp ne mennigte vroagen op. Nen Riessender zeg 'koarke, woark, moarkt'. Doar he'j een betjen een roond meunke vuur neurig. Probeert 't mear ees vuur 't spegel. Mear nen Eantersen zeg "kaarke, waark, en maarkt' Dan mu'j 'n moond juus in de breedte lös trekken. A'j dat eeuwen laank doot, mu'j dat toch an de gezichen können zeen?

Seend dat nieje oonderzeuk heur ik in Riessen alverdan de vroage: "Zee'j wat an miej?" En in Eanter: "Heb ik wat van oe an?"

Moch ik oe dus tegenkommen op de maakt/moarkt, dan zi'j ewoarskouwd. En non nit dreks met zin allen vuur 't spegel goan stoan te spolken!

Gerrit Kraa

Uitreiking certificaat Advanced English

ALMELO - Meer dan 30 leerlingen van scholengemeenschap Canisius hebben vrijdag 14 juni hun certificaat in Advanced English (CAE) in ontvangst genomen. Daarnaast kregen bijna 20 leerlingen hun certificaat of Proficiency in English (CPE). Dat gebeurde tijdens een feestelijke diploma-uitreiking bij café/restaurant Nielz.

Vanaf leerjaar 4 vwo bestaat in Almelo de mogelijkheid voor leerlingen om te beginnen met versterkt Engels, het zogeheten Fast Lane English (FLE). Met extra uren Engels, waarin de spreekvaardigheid een groot aandeel heeft, worden de leerlingen voorbereid op het examen van de Cambridge University. Leerlingen die daarvoor slagen ontvangen het zogeheten CAE- of CPE-certificaat. FLE-coördinator Maurits Kamman: "Een prachtig resultaat, want naast de reguliere Fastlane English-leerlingen (uit leerjaar 4 t/m 6 vwo) doen nu ook leerlingen uit 5 havo mee aan dit programma. Bovendien groeit het aantal leerlingen die zich in hun eigen tijd voorbereiden op de examens en daardoor versnellen. Dit jaar hebben voor het eerst leerlingen uit 3TTO succesvol deelgenomen als 'versnellers'.

Onderzoek regelingen woningmarkt Wierden

WIERDEN - De gemeente Wierden gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om inwoners met weinig financiële ruimte, tegemoet te komen in de zoektocht naar een passend huis. Dit gebeurt naar aanleiding van vragen die de raadsfractie van het CDA heeft gesteld over KoopLaterwoningen voor starters.

"Voor de groei en vitaliteit van onze dorpen is het belangrijk dat starters een kans hebben op de woningmarkt", reageert wethouder Johan Coes. "De vraag is wel hoe groot de problemen voor starters in onze gemeente zijn en of we door het stimuleren van starters, geen andere doelgroepen benadelen. Denk bijvoorbeeld aan senioren die hun huis levensloopbestendig willen maken." Het college stelt daarom voor eerst te onderzoeken of er stimuleringsmaatregelen nodig zijn voor starters of andere doelgroepen. Vervolgens gaat het college kijken welke alternatieven er geschikt zijn voor de gemeente Wierden. De gemeenteraad wordt in het najaar geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Wat leu zit aait met
't gat in de grepe.

Maandag 1 juli 10:00 uur

Verkeershinder N35 tussen Raalte en Wierden

TWENTE - Rijkswaterstaat voert in Twente de nodige verbeteringen uit aan het wegennet. Daardoor zullen automobilisten op de N35 tussen Raalte en Wierden vanaf 1 juli 6.00 de nodige hinder ondervinden.

Van maandag 1 juli 6.00 uur tot maandag 5 augustus 6.00 uur voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit op de N35 en op de parallelwegen tussen Raalte en Wierden. In deze periode is steeds een deel van de N35 tussen Raalte en Wierden afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio's Twente en Salland.

Omleidingen
De regionale omleidingsroutes hebben een beperkte capaciteit, waardoor er grote kans is op vertraging. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. De omleidings- en adviesroutes zijn aangegeven op borden boven en naast de weg. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in om eventuele incidenten snel te kunnen afhandelen.

Werkzaamheden
Rijkswaterstaat vervangt het asfalt door geluiddempend asfalt en plaatst glasbolreflectoren in de weg en reflectorschildjes en paaltjes in de berm om de rijbaanscheiding duidelijker te maken en te voorkomen dat weggebruikers via de berm naar de parallelweg rijden.

Afsluitingen
Voor de werkzaamheden is afsluiting van de parallelwegen én hoofdrijbaan N35 tussen Mariënheem en Nijverdal noodzakelijk. Van maandag 1 juli 6.00 uur tot zaterdag 6 juli 6.00 uur is de zuidelijke parallelweg afgesloten. De noordelijke parallelweg is dicht van maandag 8 juli 6.00 uur tot zaterdag 13 juli 6.00 uur.
De N35 is vervolgens in beide richtingen afgesloten vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot de Grotestraat in Nijverdal van maandag 15 juli 6.00 uur tot maandag 5 augustus 6.00 uur.
De N35 is vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot en met de Salland-Twentetunnel in Nijverdal volledig afgesloten in beide richtingen van maandag 22 juli 6.00 uur tot vrijdag 2 augustus 6.00 uur.
De N35 is vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot en met de kruising met de N350 in beide richtingen afgesloten van maandag 22 juli 06.00 uur tot donderdag 25 juli 22.00 uur. De noord-zuid verbinding, de N347, vanaf en door Nijverdal, Hellendoorn en Rijssen blijft beschikbaar.

Heracles Almelo versterkt zich met drie aanwinsten

ALMELO - De voorbereiding op het seizoen 2019/2020 is inmiddels in volle gang. Heracles Almelo presenteerde met Teun Bijleveld, Orestis Kiomourtzoglou en Navajo Bakboord drie kersverse selectiespelers voor aankomend seizoen.

De meest recente aanwinst is middenvelder Teun Bijleveld. De 21-jarige Bijleveld komt over van Ajax, nadat hij een groot deel van de jeugdopleiding van AZ had doorlopen. In twee jaar tijd speelde Bijleveld 55 officiële duels voor de beloftenploeg van de Amsterdammers. Tevens speelde hij in meerdere nationale jeugdelftallen. Technisch manager Tim Gilissen is tevreden met het aantrekken van Bijleveld: "Teun heeft een goede opleiding gehad en de laatste jaren de nodige ervaring opgedaan in de tweede Divisie. Met zijn techniek en inzicht kan hij wat toevoegen aan ons middenveld." De transfer van Bijleveld betekent voor hem een weerzien met ex-Ajacied Navajo Bakboord, die in mei al een contract tekende bij Heracles Almelo. De twintigjarige rechtsback doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en speelde afgelopen seizoen 22 wedstrijden voor Jong Ajax.
Naast twee binnenlandse transfers, sloeg Heracles Almelo ook toe bij onze Oosterburen. Orestis Kiomourtzoglou kwam over van SpVgg Unterhaching, een ploeg die uitkomt in de 3. Bundesliga. Het afgelopen seizoen speelde de Grieks-Duitse middenvelder 27 officiële wedstrijden voor de Duitse club. De controlerende middenvelder brengt volgens Tim Gilissen onverzettelijkheid en inzicht met zich mee, en hiermee kan hij goed de balancerende rol in een team op zich nemen.

Aftrap tegen de Almelose selectie

Foto: Stan Wissink

ALMELO - De eerste training is amper achter de rug en aankomende zaterdag staat de eerste oefenwedstrijd al weer op het programma voor Heracles Almelo. Traditiegetrouw zal de formatie van Frank Wormuth aantreden tegen de Almelose selectie. Deze wedstrijd vindt plaats op het complex van AVC Heracles. In de schaduw van de oude tribune van Heracles Almelo zullen een aantal amateurvoetballers het opnemen tegen de nummer zeven van de Eredivisie van afgelopen seizoen. Een dag later, op 30 juni staat er een wedstrijd op het programma tegen het Deense FC Nordsjaelland. Daarna oefent Heracles Almelo nog tegen onder meer Club Brugge, Excelsior Rotterdam en FC Volendam.

Met veel oefenwedstrijden in het vooruitzicht, staat voor Heracles Almelo ook de Open Dag op het programma. De Open Dag staat voor 7 juli gepland en zal starten om 12.00 uur. Tijdens deze Open Dag is er ruimte om met de spelers en staf op de foto te gaan, te genieten van een hapje of drankje bij de foodtrucks, of je te vermaken met de verschillende activiteiten op het voorterrein van het stadion. Natuurlijk kun je ook het nieuwste Heracles Almelo tenue kopen. Kortom, een dag met vertier voor jong en oud. Kijk voor meer informatie over de Open Dag of de voorbereiding op www.heracles.nl

Eerste training van Heracles Almelo zit er op

ALMELO - In een zonovergoten Polman Stadion werkte Heracles Almelo afgelopen zondag de eerste training van het seizoen 2019/2020 af. Onder begeleidend applaus van de supporters betraden de spelers het veld na een welverdiende vakantie.

Nieuwelingen Teun Bijleveld, Orestis Kiomourtzoglou en Navajo Bakboord waren ook van de partij en werden openhartig ontvangen op het veld van het Polman Stadion. Ook Reuven Niemeijer en Robin Pröpper trainden weer met de selectie mee. De 24-jarige middenvelder werd vorig seizoen uitgeleend aan FC Emmen, waar Pröpper het grootste deel van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een blessure.
Na een openingswoordje van trainer Frank Wormuth en een intensieve warming-up onder toeziend oog van perfomance-trainer Colin de Graaf, werkte de groep een duurtraining af. Tijdens deze uitputtende training werd direct veel arbeid met de bal geleverd. Na afloop van deze training was er voor de supporters tijd om foto's met hun favoriete Heraclieden te maken en een aantal handtekeningen te scoren.

Samen Online

ALMELO - Op 25 september start Avedan met de computer-, tablet- en iPadcursus van Samen Online.

De cursusgroep bestaat uit maximaal acht personen en zij zullen zes weken lang door studenten van het ROC worden begeleid tijdens de ontdekkingsreis langs computer, tablet, iPad en internet. De kosten zijn € 36,00 voor 12 lessen inclusief koffie/thee en het lesboek. De cursussen zijn twee keer per week, op woensdag- en vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur. De computercursus wordt gegeven in het Trefpunt Elisabeth en bij ROC de Sumpel is de tablet- en iPadcursus. U heeft voor de tablet- of iPadcursus een eigen tablet of iPad nodig om de cursus te kunnen volgen. Het zijn cursussen voor beginners en bedoeld voor senioren. Heeft u interesse geef u dan uiterlijk 12 september op.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Avedan, telefoon (0546) 544 100.

All Mellow Straatmuziekfestival

ALMELO - Zaterdag 29 juni vindt de elfde editie van het All Mellow Straatmuziekfestival plaats in het centrum van Almelo.

Ieder jaar worden de straten van Almelo omgetoverd tot het grootste straatmuziekfestival van Nederland. Verspreid over de stad klinkt er muziek. Alle muzikanten spelen akoestisch, waardoor er altijd een unieke intieme sfeer tussen het publiek en de muzikanten ontstaat. Het festival begint op zaterdag 29 juni om 12.00 uur en duurt tot 's avonds 22.00 uur. Bezoekers hoeven geen entreegeld te betalen. Bekijk voor alle speelschema's op de website: www.pacoplumtrek.nl

Kinderatelier

ALMELO - Zaterdag 29 juni is er van 14.00 tot 16.00 uur in het huis van Katoen en Nu een kinderatelier voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

Dit keer is er voor de kinderen een verrassingsworkshop. De kinderen gaan in ieder geval creatief aan het werk in het Kinderatelier en worden tussendoor nog verwend met wat lekkers. Kosten voor deelname bedragen €2,50 per kind en dient bij opgave voldoen bij huis van Katoen en Nu aan het Marktplein 35 te worden voldaan. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze verrassingsworkshop, dus geef snel op.

Zonneparken worden bijenparken

AADIJK - De zonneparken van projectontwikkelaar SolarEnergyWorks worden een waar El Dorado voor bijen. De projectontwikkelaar slaat daarvoor de handen ineen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV).

Zonnepark Aadijk Almelo krijgt de primeur. Imkers uit Almelo en omgeving plaatsen daar circa twaalfbijenkasten. Elke bijenkast zal circa 30.000 honingbijen onderdak bieden. Met deze exclusieve samenwerking willen beide partijen de leefomgeving van de Nederlandse bijen verbeteren. Bijen, maar ook veel andere insecten, hebben het moeilijk. Veel soorten staan op het punt van verdwijnen. SolarEnergyWorks gaat daarom zijn zonneparken zo inrichten en beplanten dat deze voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten de perfecte biotoop vormen. "Dit sluit aan bij de ambitie van Almelo om de omgeving te vergroenen en te verduurzamen", stelt duurzaamheidwethouder Van Mierlo van de gemeente Almelo. "Op Zonnepark Aadijk laat SolarEnergyWorks zien hoe je tegelijk kunt investeren in hernieuwbare energie én natuurontwikkeling."


Natuurlijke omgeving
Plaatselijke imkers krijgen de mogelijkheid hun bijenkasten te plaatsen op de zonneparken van SolarEnergyWorks. Perfect ingepast in het landschap, omgeven door veel groen en afgesloten voor het publiek. In die rustige, natuurlijke omgeving kunnen bijen en andere insecten uitstekend gedijen. Dat is niet alleen van belang voor de imkers, maar ook voor de hele natuur. Bijen zijn erg belangrijk voor de bestuiving van bloemen en planten. Zonder bijen is bijvoorbeeld amper fruitteelt mogelijk. Samen met de plaatselijke imkers en de NBV gaat SolarEnergyWorks bij de zonneparken informatieborden plaatsen en voorlichtingscentra openen over de Nederlandse bijenvereniging in het bijzonder en het belang van insecten voor ons milieu. Verder gaat de projectontwikkelaar de Nederlandse Bijenhouders Vereniging in Wageningen en lokale bijenhouders financieel en anderszins ondersteunen.


In de toekomst
SolarEnergyWorks heeft al 140 hectare aan zonneparken ontwikkeld en heeft op dit moment nog 650 hectare in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat in de toekomst al deze parken een toevluchtsoord voor bijen en andere insecten worden. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel en het behoud van de Nederlandse bijenstand en de leefomgeving van andere onmisbare insecten.

Stichting Leendert Vriel zoekt vrijwilligers

ALMELO - Wanneer iemand de keuze tussen thuis sterven of bijvoorbeeld in het ziekenhuis voorgelegd krijgt, dan gaat de voorkeur vaak uit naar thuis. Wanneer die wens er is, moet dat wel mogelijk zijn. En dat is waar de vrijwilligers van Stichting Leendert Vriel bij kunnen ondersteunen.

Soms is het voor de naasten moeilijk om de zorg voor een stervende vol te houden. Vrijwilligers van de Leendert Vriel Stichting bieden in deze laatste levensfase tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en diens naasten. Er wordt nauw samengewerkt met thuiszorgorganisaties. De vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen, maar kunnen wel helpen bij de zorg die de mantelzorgers ook doen. De vrijwilliger kan de zorg even overnemen zodat de mantelzorger rustig kan slapen of overdag iets kan doen in de wetenschap dat zijn/haar naaste niet alleen is.


Vrijwilliger worden
Leendert Vriel Almelo e.o. is werkzaam in de gemeenten Almelo, Rijssen, Tubbergen, Twenterand en Wierden. De stichting is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen. Zij waken overdag en/of 's nachts bij mensen die ernstig ziek zijn en tot hun overlijden thuis verzorgd willen worden. Een bepaalde vooropleiding wordt niet gevraagd voor dit vrijwilligerswerk. Emotionele stabiliteit, motivatie en een open houding zijn wel noodzakelijk. Om goed voorbereid te zijn op dit werk, waarin persoonlijke aandacht centraal staat, volgen nieuwe vrijwilligers eerst een introductiecursus. Voelt u zich aangetrokken tot deze vorm van zorg en wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een mail naar Almelo@leendervriel.nl of bel naar 06-23820282. Meer informatie kunt u vinden op de website van Leendert Vriel: www.leendertvriel.nl

Weer geslaagde Wiezoloop met parcoursrecord

WIERDEN - Afgelopen zaterdag genoot Wierden weer volop van de jaarlijkse Wiezoloop. Dit jaar was al weer de 21-ste editie van dit geslaagde hardloopfeest.

Wat de Wiezoloop tot een unieke toevoeging op de sportkalender maakt is het heel brede karakter van de loop. Van jong tot oud loopt mee, van recreanten tot professioneel lopers. Meelopen is belangrijker dan winnen, hoewel er ook dit jaar weer veel fanatiekelingen aan de start verschenen. Met zelfs een parcoursrecord.


Veel lopen
De Wiezoloop omvat een breed programma, beginnend bij de altijd gezellige Kids Run voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. ZIj liepen een rondje van 800 meter door het dorp. De oudere jeugd vanaf 16 jaar kon meelopen met de STN 2,5 kilometer. De meest populaire afstand was ook dit jaar weer de 5 kilometer, met als sponsor Waypoint. Vanwege de populariteit werd ook dit jaar een maximum van 1.000 deelnemers gehanteerd. Een perfecte afstand die zeker voor de beginnende lopers goed te doen was na de clinics die in het voorjaar gehouden zijn.


Marquette 10KM
De Marquette 10 kilometer is natuurlijk het kroonjuweel van de Wiezoloop, met deelnemers uit binnen- en buitenland. Vele toppers kwamen weer in actie op het mooie parcours. Aangemoedigd door de vele duizenden toeschouwers waardoor de loop een geweldige sfeer had. De tien kilometer staat bekend om de vaak snelle tijden die hier gelopen worden. Dit jaar was geen uitzondering; de Keniaan Geoffrey Koech won in een nieuw parcoursrecord de 21e editie van de Wiezoloop. Met 28.03 verbeterde hij het oude parcoursrecord met een tel. Bij de dames zegevierde de Ethiopische debutante Bone Cheluke met een tijd van 33.23. De Marquette tien kilometer werd voor het eerst gelopen met de inzet van een snelle pacemaker. In een bomvol Wierden met een recordaantal toeschouwers werden de wedstrijden gelopen onder zomerse omstandigheden bij een temperatuur van circa 24 graden. De organisatie kijkt terug op een geslaagde loop, mede dankzij de vele inzet van vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen.

Kaartverkoop FC Twente – FC Schalke 04 op dinsdag 23 juli

ENSCHEDE - In aanloop naar het nieuwe seizoen speelt FC Twente in De Grolsch Veste een oefenwedstrijd tegen FC Schalke 04.

De wedstrijd tegen de Duitse grootmacht wordt gespeeld op dinsdag 23 juli, aanvang 19.00 uur. De kaartverkoop is dinsdag begonnen voor seizoenkaarthouders en Premium Seat houders via kaartverkoop.fctwente.nl. Voor niet seizoenkaarthouders start de verkoop dinsdag 2 juli om 09.00 uur. Seizoenkaarthouders en Premium Seat-houders hebben korting ten opzichte van niet-seizoenkaarthouders. In eerste instantie gaan de vakken op de eerste ring in de verkoop. De vakken 120 t/m 125 zijn bestemd voor Schalke-supporters en de verkoop voor deze vakken zal ook via Schalke 04 verlopen. Wanneer de eerste ring vol zit, wordt de tweede ring vak voor vak gevuld.

Noaberfest

ALMELO - Op 29 en 30 juni wordt het Noaberfest georganiseerd. Het betreft een cultureel event wat de stad Almelo, Tubbergen en het ommeland met elkaar wil verbinden.

Bezoekers kunnen in dit weekend genieten van uiteenlopende acts en voorstellingen. Deze acts en voorstellingen zijn te zien op verassende en bijzondere locaties, waardoor er verbinding ontstaat tussen bewoners en bezoekers, tussen publiek en artiesten en tussen stad en platteland. Het Noaberfest wordt op 15 locaties gepresenteerd. Theater Hof 88, aan het Elisabethof 4 in Almelo, zal het centrale ontmoetingspunt zijn. Vanaf deze plek worden verbindingen met andere speellocaties gerealiseerd. Om de verbinding tussen stad en platteland te accentueren, wordt het aangemoedigd om per fiets de locaties te bezoeken. De eerste voorstellingen beginnen zowel zaterdag 29 juni als zondag 30 juni om 12.15 uur. Dagkaarten zijn te bestellen op www.noaberfest.nl. Op deze website vind je ook meer informatie over het programma van het evenement.

Almeloos feestje

ALMELO - Zaterdag 29 juni wordt er tussen 12.30 en 20.00 uur een feestje gevierd bij Heracles Almelo.

Ieder jaar is het een traditie dat Heracles Almelo hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen speelt tegen de Almelose Selectie. Deze wedstrijd wordt 29 juni gespeeld om 14.30 uur. Op het terrein aan de Verlengde Sportlaan 1 in Almelo kunnen bezoekers terecht voor een hapje, drankje of een ijsje. Kaarten kosten €7,50 per persoon, de jeugd tot en met 16 jaar betaalt €2,50. Deze kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa. Ook dit jaar zal er een gedeelte van de opbrengt naar een goed doel gaan: Stichting Helpende Hand.

Ontmoetings- ochtend

ALMELO - Ontmoetingsplein55plus brengt senioren op woensdagochtend 3 juli samen in wijkcentrum De Schelf.

Tijdens deze ontmoetingsochtenden gaan de 55-plussers met elkaar fietsen, wandelen, eten, in gesprek, handwerken, naar de film en nog veel meer. De organisatie staat altijd open voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën. Bent u geïnteresseerd geraakt? Kom dan gerust langs op woensdag 3 juli tussen 9.30 en 11.00 uur bij wijkcentrum de Schelf. Het wijkcentrum bevindt zich op het Binnenhof 51.

Succesvolle examens eerste dan

MARKELO - In Markelo hebben Danée en Daniël hun examen voor 1e Dan afgelegd onder toeziend oog van de Dangradencommissie van Oost-Nederland.

De 1e dan behalen is de kroon op een langjarig traject. Danée is begonnen met judo op haar vijfde jaar en is nu 18 jaar. Daniël heeft er iets langer overgedaan. Hij is begonnen als 6-jarige en is nu 23 jaar. De vertraging is mede veroorzaakt door heftig blessureleed waardoor Daniël een periode van ruim twee jaar niet kon en mocht judoën. Daarna kon hij langzamerhand zijn trainingen weer gaan opbouwen.


Mooi programma
Omdat Danée 100 wedstrijdpunten had behaald, hoefde zij geen kata te laten zien. Zij moest een programma staand en op de grond doen. De examinatoren gaven een opdracht om een bepaalde worp te doen. Ze deden dit in het Japans, dus je moest ook het Japans hebben geleerd. Alle opdrachten kon Danée uitvoeren met haar partner Jorrit van Assen. De laatste maanden hadden ze veel geoefend en extra trainingen op zondagochtend gevolgd bij Rene Bogaarts, een van de examinatoren van het district. Bij de generale repetitie een week geleden ging alles nog niet van een leien dakje, maar er een week extra mee bezig zijn, zorgde ervoor dat Danée zaterdagmiddag kon pieken.


Stevig trainen
Daniël wist aan het begin van het seizoen nog niet of zijn lichaam de trainingen wel aan zou kunnen. Gaandeweg het seizoen ging het steeds beter en in februari besloot Daniël: "Ik ga in juni examen doen voor mijn 1e dan. Ook al heb ik geen punten, ik ga het Go No Sen kata leren en dan moet het lukken." Met zijn partner Duco van Buuren werd stevig geoefend om alle stof onder de knie te krijgen. Het ging op de training steeds beter en de laatste maand werden de puntjes op de i gezet. Maar de spanning steeg ook en hoe dichter de examendatum naderde hoe zenuwachtiger Daniël werd. Hij wilde er alles aan doen om zijn zwarte band te halen, want na de vakantie gaat Daniël voor een stage naar Nieuw Zeeland en hij wil daar graag met een zwarte band de mat opstappen. Dus werd weer geoefend en Duco was een gewillig slachtoffer om hem te helpen bij het examen.

Bootje van de pastoor gaat weer varen

Schellevissen Foto: Eigen foto

ALMELO - Zondag 30 juni is er weer een Cotton Club in het huis van Katoen en Nu. Dit keer met een nautisch tintje.

Vissersvrouwenkoor 'De Schellevissen' zorgt voor de muzikale omlijsting. 60 vrouwen, een dirigent en een combo zullen meerstemmige liederen over de zee ten gehore brengen. Het hele repertoire wordt gezongen in het Engels, Duits, Frans en Nederlands.
De pastoor komt tijdens deze Cotton Club het bootje 'Wilhelmina-Louise' zegenen. Het pastoorsbootje is vanaf 15 maart jl. officieel een Varend Monument onder nummer 3354 van het Register Varend Erfgoed Nederland. Direct na de restauratie, welke eind mei dit jaar was voltooid, is het bootje na een testvaart richting het huis van Katoen en Nu gekomen waar het deze zomer voor het publiek, als aanvulling op de expositie '(ge)zicht op de Almelose haven' zal worden tentoongesteld. Het bootje van Coen ten Heggeler zal deze middag door de pastoor worden gezegend als openingshandeling van dit tweede deel van de expositie. Bijzonder is dat vorige eigenaren van dit bootje zijn opgespoord en uitgenodigd voor deze middag. Er zijn al enkele toezeggingen.
Ook is er voor de volwassen bezoekers een proeverij van schippersbitter.

Cotton Club
Het concert in de Cotton Club is gratis bij te wonen en u krijgt een kopje koffie of thee aangeboden. Kom ook naar huis van Katoen & Nu aan het Marktplein 35 in Almelo op zondag 30 juni vanaf 14.30 uur. De toegang is natuurlijk gratis.
Er is geen zomerstop voor de Cotton Club! Ook in de zomer kunt u elke laatste zondag van de maand genieten van leuke muziek en activiteiten die aansluiten bij de expositie.

Vierde editie van Koetsentocht door Almelo vrijdag

ALMELO - Deze vrijdag staat de vierde editie van de Koetsentocht op het programma, onderdeel van de Almelose Ruiterdagen die nog tot en met 7 juli duren.

De tocht gaat naar goed gebruik weer door het centrum van Almelo, met zelfs een pauze op de Koornmarkt ter hoogte van het Wetshuys. Het merendeel van de deelnemers heeft gekozen om hun authentieke koets mee te nemen met natuurlijk ook bijpassende kleding.


Succesvol onderdeel
Sinds het 50-jarige bestaan van de Ruiterdagen is een koetsentocht toegevoegd aan de Almelose Ruiterdagen. En dit met groot succes. En op het moment van dit schrijven zijn er voor deze editie al meer dan 15 koetsen die zich hebben aangemeld en dat aantal wordt veelal hoger als blijkt dat het mooi weer wordt op de dag van de tocht. De tocht start om 10.30 uur bij het oude Indiëterrein en gaat eigenlijk zo snel mogelijk de stad uit richting de Gravenallee en de Wateregge. Na een route door de prachtige natuur van Almelo gaat het via een stukje Tubbergen richting Zenderen, waar het fotomoment zal plaatsvinden bij het Klooster aldaar. Na een korte pauze gaan de deelnemers richting Bornerbroek, waar de koetsiers en hun meerijders door TMZ Theresiahof rond 12.30 uur een heerlijke lunch krijgen aangeboden.


Terugreis
Na de lunch gaat de tocht via een stuk van de doorbraak door het Nijreesbos Almelo weer in. Langs TMZ het Weggeler richting het centrum. Via de Hofkampstraat zullen zij de Grotestraat in komen, langs het Catharina Amalia Plein richting de Koornmarkt waar rond 14.00 uur de laatste pauze zal worden gehouden. Op het moment dat er vanuit het Twents Hippisch Centrum het teken komt dat de wedstrijd bijna ten einde is zal de tocht via de Grotestraat, Boddenstraat door een stukje oud Almelo naar het concoursterrein gaan, waar omstreeks 15.00 uur het defilé zal plaatsvinden en natuurlijk de prijsuitreiking van de mooiste aanspanning, het span met de mooiste gangen en de aanmoedigingsprijs. Kortom, een leuke tocht voor alle deelnemers, meerijders en toeschouwers.

HobNob Festival

ALMELO - Op zaterdag 6 juli wordt het gratis rockfestival HobNob georganiseerd in het Schelfhorstpark in Almelo.

Het feestelijke rockfestival kenmerkt zich door een ontspannen sfeer. HobNob is geschikt voor alle leeftijden door de zeer gevarieerde muziekstijlen. Naast de nationale artiesten, zullen er ook internationale artiesten optreden. Het festival begint op 6 juli om 12.30 uur en duurt tot 's nachts 00.00 uur. Het Schelfhorstpark bevindt zich aan de Sluitersveldsingel in Almelo.

Wierdense Zomerfeesten

WIERDEN - In het weekend van 11 tot en met 14 juli vindt de 48e editie van de Wiezo plaats. Tijdens dit weekend worden er diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud!

Tijdens deze vier gezellige dagen kan er gratis worden genoten van allerlei activiteiten zoals de grote driedaagse markt van Wierden, de kunstmarkt, Pasar Maluka, kinderfestiviteiten, seniorenmiddag, straatmuzikanten en nog veel meer. Kijk op www.wiezo.nl voor alle activiteiten die georganiseerd worden. Het zomerfeest vindt plaats in het centrum van Wierden.

Wandelen met Ambulare

WIERDEN - Het gehele jaar door organiseert Ambulare sportieve wandeltochten op diverse locaties.

Bent u geïnteresseerd in een wandeling met een gezellige wandelgroep? Wandel dan gerust eens mee met Ambulare. Zij organiseren het gehele jaar door drie keer per week een wandeling van 5 of 10 km. Leden kunnen gratis deelnemen aan de wandeltochten, niet-leden betalen een bijdrage van €1,00. Kijk voor de aanvangstijd en de startlocaties op www.ambulare.org

Duo-expositie

ALMELO - Tot 3 september is er in Stadskerk De Bleek de gratis duo-expositie te zien van Tine Welter en Elly Riep.

De schilderwerken van Tine Welter en de foto's van Elly Riep zijn in een Duo-expositie te zien in Stadskerk De Bleek in Almelo aan de Hofstraat 1. De deuren van de expositie zijn iedere zaterdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur, iedere zondag na de dienst vanaf 11.15 uur en op 13 en 24 augustus na de lezingen van 18.00 en 19.00 uur.

Zwem op een veilige plek in veilig water

TWENTE - Deze week zagen we weer bijzonder warme dagen. En wat is er nou fijner dan op een ruim tropische dag verkoeling te zoeken in het zwemwater.

Er zijn in Overijssel zo'n 40 zwemwaterlocaties; uiteenlopend van de bekendere locaties zoals het Lageveld in Wierden, het Rutbeek in Enschede en Hulsbeek in Oldenzaal. Maar ook veel kleine zwemplassen bij campings zijn erkende zwemlocaties. Van 1 mei tot 1 oktober wordt de kwaliteit van het zwemwater actief in de gaten gehouden door de Provincie Overijssel. Op zwemwater.nl is actuele informatie te vinden over de kwaliteit en veiligheid van het zwemwater. Het advies is om voor het zwemmen te kijken of er waarschuwingen zijn, bijvoorbeeld voor zwemmersjeuk of blauwalg wat bij erg warm weer kan ontstaan. Verder is het advies om niet in rivieren of andere gevaarlijke locaties te zwemmen, zoals in vaargeulen, bij sluizen of van bruggen af te springen.

12 / 12